Υποβολή Αίτησης
Πρόγραμμα Voucher Νέων
Voucher Νέων στον Τουρισμό
Voucher Νέων Ναυτικών (Νέαρχος)
Voucher στον Παραγωγικό τομέα Β της οικονομίας (ΤΕΕ)
ΚΑΥΑΣ (συμπληρώστε τον ΚΑΥΑΣ)
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
E-MAIL
ΣΧΟΛΙΑ
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, βεβαιώνω την ακρίβεια των ανωτέρω αναφερομένων στοιχείων.
Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ότι παρέχω στην ERGOWAY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΕΠΕ το δικαίωμα για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση των στοιχείων μου, για τις ανάγκες της συμμετοχής μου στην προαναφερόμενη δράση σε συνεργασία με την ERGOWAY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΕΠΕ. Τα προσωπικά μου δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες και μόνο αυτής της δράσης και σύμφωνα με διατάξεις του νόμου 2472/1997 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα).
Παρακαλούμε εισάγετε το αποτέλεσμα της ακόλουθης πράξης: 17 + 15 + 5 =
Τα πεδία είναι υποχρεωτικά.
Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6147002