Υποβολή Αίτησης συμμετοχής στη δράση κατάρτιση ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση
για άνεργους 29 έως 64 ετών
ΚΑΥΑΣ (εάν υπάρχει συμπληρώστε τον ΚΑΥΑΣ)
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
E-MAIL
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΠΟΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΤΚ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ηη/μμ/εεεε)
ΑΔΤ ή Αρ. Διαβατηρίου
ΑΦΜ
ΑΜΚΑ
ΑΜ IKA (αριθμός μητρώου ασφαλισμένου στο ΙΚΑ)
Αριθμός Κάρτας Ανεργίας
(προσοχή όλα τα ψηφία, χωρίς αστεράκια ή κενούς χαρακτήρες)
Ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ
Μήνες συνεχόμενης ανεργίας 0 έως και 6 μήνες
7 έως και 12 μήνες
Περισσότεροι από 13 μήνες
Συμμετοχή σε επιδοτούμενα σεμινάρια ανέργων τους προηγούμενους 2 μήνες Ναι
Οχι
Εκπαίδευτικό επίπεδο
Είμαι απόφοιτος Δημοτικού (ΥΕ με έτος αποφοίτησης έως και 1980)
Είμαι απόφοιτος Γυμνασίου (ΥΕ)
Είμαι απόφοιτος Γενικού/ Τεχνικού Λυκείου (ΔΕ)
Είμαι απόφοιτος σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ
Είμαι απόφοιτος ΙΕΚ (μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση)
Είμαι απόφοιτος ΑΕΙ - ΤΕΙ
Ετος κτήσης Τίτλου Σπουδών
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία κατά τα τελευταία 10 έτη
Αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης προϋπηρεσίας από εργοδότη ή από τα έγγραφα ασφάλισης του ΙΚΑ.
Δεν υπάρχει εμπειρία
έως 1 έτος
άνω του 1 έτους και έως 5 έτη
άνω των 5 ετών
Εισόδημα φορολογικού έτους 2015 (οικονομικού έτους 2016) Oπως αυτό αποτυπώνεται στον πινάκα Γ1 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα). Αναγράφεται ως φορολογητέο εισόδημα, ατομικό ή / και συζύγου.
    
Εισόδημα που υποβάλλω ατομικό
οικογενειακό
Ακριβές ποσό ατομικού εισοδήματος
Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (πχ άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος).
Ακριβές ποσό οικογενειακού εισοδήματος
Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του.
Αναπηρία
σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία
Ναι
Οχι
Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ
(ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω
Ναι
Οχι
IBAN Τράπεζας (25 ψηφία ξεκινάει με GR) όπου εμφανίζομαι ως πρώτος δικαιούχος
Τράπεζα
Υπάρχει πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας; Ναι
Οχι
ΣΧΟΛΙΑ
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, βεβαιώνω την ακρίβεια των ανωτέρω αναφερομένων στοιχείων.
Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ότι παρέχω στην ERGOWAY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΕΠΕ το δικαίωμα για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση των στοιχείων μου, για τις ανάγκες της συμμετοχής μου στην προαναφερόμενη δράση σε συνεργασία με την ERGOWAY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΕΠΕ. Τα προσωπικά μου δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες αυτής της δράσης και σύμφωνα με διατάξεις του νόμου 2472/1997 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα).
Παρακαλούμε εισάγετε το αποτέλεσμα της ακόλουθης πράξης: 6 + 6 + 11 =
Τα πεδία είναι υποχρεωτικά.
Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6147002